نمونه کارگاه های راه اندازی شده 

تصاویر دستگاه های تولید زغال و زغال تولید شده